plechotice
icon
 
Farský poriadok

alt : Farsky Poriadok / PDF

OZNAMY: 

Aktuálne:
V  pondelok 23.5.2022, utorok, stredu sú prosebné dni za úrodu. Záväzný je jeden deň. Modlíme sa s pokorou a vierou o požehnanie pozemskej úrody.  Vo štvrtok 26.5.2022 je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána , ktorý nám pripomína , že na 40 deň po zmŕtvychvstaní Pán Ježiš vystúpil na nebesia. 
Vo filiálnej obci Egreš je odpustová slávnosť, na ktorú tiež pozývame , a ktorú oslávime osobitnejším spôsobom  v nedeľu 29.5.2022 o 11:00 hod.  
V piatok sa začína novéna pred Slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.  Tak ako apoštoli po nanebovstúpení Pána,  máme zotrvávať tieto dni na modlitbách a v duchovnej príprave na otvorenie našich sŕdc pre príchod Ducha Svätého. Slávnosťou Ducha Svätého sa končí 50 dní veľkonočného obdobia. 

Facebookové stránky linky jednotlivých kostolov sú :

Greckokatolícka Farnosť Čeľovce : Gréckokatolícka Farnosť Čeľovce | Facebook
Greckokatolícka farnosť Čeľovce, filiálka Egreš: 
 
                                            Ostávam s pozdravom : Pochválený buď Ježiš Kristus!   
                                   Stanislav Fedor, farár v PlechoticiachFarské Oznamy