plechotice
icon
 
Úradná tabuľa

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu  „Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-
2030“ je možné predkladať do 01.07.2024

viac

Oznámenie

Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy" je možné predkladať do 01.07.2024

viac

Pozvánka na
9. zasadnutie OZ

Dňa 14. júna 2024 o 16:00 hod. sa uskutoční 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plechotice.

viac

Výsledky eurovolieb 2024 v Plechoticiach

zápisnica okrskovej volebnej komisie vo voľbách do Európskeho parlamentu

viac

Záverečný účet 2023 - návrh

Záverečný účet
Obce Plechotice
za rok 2023 - návrh

viac

Rekonštrukcia MŠP plynovodu

Oznámenie o začatí stavebného konania
Rekonštrukcia MŠP plynovodu
v lokalite Egreš, časť Caloka

viac

Oznámenie 116-2024

Zmeny a doplnky č.6 ÚPN
obcí Zemplínska Teplica,
Veľké Ozorovce,
Malé Ozorovce
a Zbehňov

viac

Verejná vyhláška - ropovod

Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov
a iných porastov
v ochrannom 
pásme potrubia ropovodu

viac

Eurovoľby 2024 - Informačná povinnosť

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA
V SÚVISLOSTI S PRÍPRAVOU A ZABEZPEČENÍM
PRIEBEHU VOLIEB DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

viac

Zmeny a doplnlcy č.5 UPN - Veĺké Ozorovce

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
Zmeny a doplnlcy č.5 UPN obcí Zemplinska Teplica, Vel'ké Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehňov

viac

Preventívna celoplošna
jarna deratizácia

Výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jarnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia)

viac

Volby prezidenta SR
2. kolo

Výsledky volieb prezidenta SR
2. kolo
Obec Plechotice

viac

Volby prezidenta SR
1. kolo

Výsledky volieb prezidenta SR
1. kolo
Obec Plechotice

viac

Výzva VSD

Výzva na vykonanie
výrubu/okliesnenia stromov
a iných porastov
v ochrannom pásme VN/VVN 

viac

Verejná vyhláška 
Kanalizácia Plechotice

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Plechotice - Kanalizácia“

viac

Ročný výkaz o komunálnom odpade 2023

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023

viac

Eurovoľby 2024

E-mailove adresy pre
vydanie hlasovacieho preukazu
a delegovanie člena alebo 
náhradnika do volobnej komisie

viac

Eurovoľby 2024

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

viac

Voľby prezidenta SR 2024

Zoznam kandidátov na prezidenta SR 2024

viac

Voľby prezidenta SR 2024

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA
V SÚVISLOSTI S PRÍPRAVOU A ZABEZPEČENÍM PRIEBEHU
VOLIEB PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

viac

Pozvánka na
8. zasadnutie OZ

Dňa 16. februára 2024 o 19:00 hod. sa uskutoční 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plechotice.

viac

Oznámenie o dražbe

13.03.2024 o 10,45 hod.
Vstup na dražbu o 10,15 hod.

viac

Eurovoľby 2024

Voľby do Európskeho parlamentu
na území Slovenskej republiky
sa konajú v sobotu 8. 6. 2024
od 7:00 do 22:00 h.

viac

Voľby 2024

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

viac

klasický Oznam

Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru
v Trebišove informuje ...

viac

Zápisnica - 7. zasadnutie OcZ

Zápisnica zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plechotice.

viac

VZN č. 1/2023 - O miestnych daniach a poplatkoch

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Plechotice č. 1/2023 zo dňa 09.12.2023
o miestnych daniach a miestnom poplatku
v obci Plechotice

viac

Pozvánka na
7. zasadnutie OZ

Dňa 9. decembra 2023 o 16:30 hod. sa uskutoční 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plechotice.

viac

Návrh VZN 1/2023

Návrh VZN 1/2023 -
Dane a poplatky

viac

Návrh rozpočtu 2024

Návrh rozpočtu obce Plechotice na rok 2024.

viac

Voľby do Národnej rady  Slovenskej republiky 2023

Zápisnica okrskovej volebnej komisie v obci Plechotice.

viac

Konsolidovaná výročná správa 
Obce Plechotice 
za rok 2022

viac

Pozvánka na
6. zasadnutie OZ

Dňa 29. septembra 2023 o 16:30 hod. sa uskutoční 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plechotice.

viac

Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja
mesta Trebišov
2023 – 2032

Oznámenie
o strategickom dokumente

viac

Komjaty - uloženie zásielky

Oznam o uložení zásielky
Dušan Komjaty
Ex. úrad
(18 dní od 7.8.2023)

viac

Audit za rok 2022

Záznam z overenia ÚZ
k 31.12.2022
Obce Plechotice 

viac

VZN KSK 4-2023 - doplnky

Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj

viac

VSD -  Oklesnenie a odstránenie stromov

OZNAM/VÝZVA VSD
na odstránenie/oklesnenie stromov v blízkosti el. vedenia.

viac

OZNÁMENIE
Voľby do Národnej rady SR 30.09.2023

viac

Triedený zber
komunálneho odpadu
- certifikát 2022

viac

Záverečný účet obce Plechotice za rok 2022

viac

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

viac

Pozvánka na
5. zasadnutie OZ

Dňa 23. júna 2023 o 16:00 hod. sa uskutoční 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plechotice.

viac

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

R O Z H O D N U T I E 
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. júna 2023
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

viac

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja

viac

Vodíková stratégia Košického kraja

viac

Priority rozvoja
sociálnych služieb
v obci Plechotice

viac

Uložená zásielka
Dušan Komjaty - VŠZP

Oznam o uložení zásielky
Dušan Komjaty
VŠZP
(18 dní od 30.5.2023)

viac

Uložená zásielka

Oznam
o uložení zásielky
Dušan Komjaty

viac

Zmeny Územného plánu obce Nový Ruskov

ZMENY A DOPLNKY č.1
Územného plánu
obce Nový Ruskov 

viac

Adaptacna strategia - Zmena klimy KK 2023

Adaptačná stratégia
na dôsledky
zmeny klímy
v Košickom kraji

viac

Cyklostratégia KSK 2023

Stratégia rozvoja
cyklistickej dopravy
a cykloturistiky
Košického kraja
2022 – 2027 - 2030

viac

Program
odpadového hospodárstva
Košického kraja
na roky 2021-2025

viac

Plechotice - Kanalizácia

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

viac

Integrovaná územná stratégia
Košického kraja
2022-2030

Oznámenia o strategickom dokumente.

viac

Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja
na roky 2023-2027
(s výhľadom do roku 2030)

 Oznámenia o strategickom dokumente.

viac

Zvýšenie energ. účinnosti - OcU Plechotice

Rozpočet
Zvýšenie energetickej
účinnosti stavby
OcU Plechotice 

viac

Pozvánka na
3. zasadnutie OZ

Dňa 3. marca 2023 o 19:00 hod. sa uskutoční 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plechotice.

viac

Ročný výkaz o KO
obce Plechotice
za r.2022

viac

Úroveň vytriedenia KO
v obci Plechotice
za r.2022

viac

Dodatok č. 1 k VZN 2019/5

Dodatok č.1 k VZN 2019/5 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plechotice

viac

Vyhlásenie voľby
hlavného kontrolóra
Obce Plechotice

viac

Pozvánka na 2. zasadnutie OZ

Dňa 3. februára 2023 o 18:00 hod. sa uskutoční 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plechotice.

viac

VZN č. 2/2022 Košického samosprávneho kraja z 19. decembra 2022

ktorým sa mení a dopĺňa VN Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 0 určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov

viac

VZN č. 1/2022 Košického samosprávneho kraja z 19.decembra 2022

ktorým sa mení a dopĺňa VZN Košického samosprávneho kraja č. 18/2022 0 financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

viac

Vydanie hlasovacieho preukazu na referendum

V prílohe zverejňujeme e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

viac

Finančné pásma pre školské stravovanie

V prílohe zverejňujeme finančné pásma pre školské stravovanie. Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je okrem plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania materiálno - spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo. 

viac

Oznam k vydávaniu nových OP

V prílohe Vám uverejňujeme oznam k príprave na vydávanie nových občianskych preukazov. 

viac

Oznámenie o začatí územného konania 

V prílohe zverejňujeme predmetné oznámenie.

viac

Referendum 2023-dôležité informácie

V prílohách Vám zverejňujeme potrebné informácie ( zapisovateľ, delegovanie, voľba poštou).

viac

Referendum-volebná miestnosť

V prílohe zverejňujeme informáciu o volebnom okrsku a volebnej miestnosti.

viac

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., zverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 04. 11. 2022, vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Podrobnejšie informácie máte zverejnené v prílohách.

viac

Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov KSK 2022

V zmysle § 158 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva Vám v prílohe zverejňujeme Výsledky volieb do orgánov samosprávneho kraja konaných dňa 29. 10. 2022. Obec zverejňuje výsledky spôsobom v mieste obvyklým.

viac

Výsledky volieb do KSK za obec Plechotice

V prílohe Vám zverejňujeme predmetnú zápisnicu volebnej komisie.

viac

Výsledky volieb do samosprávy obce za obec Plechotice

V prílohe zverejňujeme predmetnú zápisnicu.  

viac

Oznámenie formou verejnej vyhlášky

V prílohe zverejňujeme predmetné oznámenie od spločnosti  E-MAX INTERNET&IT s.r.o. ako zhotoviteľa pre spoločnosť VSD v zmysle ustanovenia § 11, ods. 2, ods. 3 ZoE.  

viac

Špeciálny spôsob hlasovania

V prílohe zverejňujeme informácie pre voličov, ktorí majú ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, resp. osoby, ktoré v deň konania spojených volieb žijú s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

viac

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - samosprávny kraj

V prílohách zverejňujeme zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja  a pre voľby predsedu samosprávneho kraja. 

viac

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - Plechotice

V prílohách zverejňujeme zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce Plechotice.

viac

Celoplošná regulácia živočíšnych škodcov

V prílohe Vám zverejňujeme výzvu na vykonanie celoplošnej jesennej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od  01.10.2022 do 15.11.2022.

viac

Odvolanie nebezpečenstva vzniku požiaru

V prílohe Vám zerejňujeme „Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“ pre okres Trebišov od 27.09.2022 – 12:00 hod.

viac

Obec Plechotice - zámer

Obec Plechotice v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje svoj zámer previesť majetok obce formou predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Podrobnejšie infomácie v prílohe. 

viac

Doručenie informácií verejnou vyhláškou

V prílohe zverejňujeme formou verejnej vyhlášky, t.j. vyvesením na úradnej tabuli nasledujúce oznámenie. 

viac

Voľby 2022 materiály

V prílohach zverejňujeme ďalšie dokumenty k nastavajúcim voľbám.

viac

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

V prílohe zverejňujeme informácie o zapisovateľovi pre nadchádzajúce voľby. 

viac

Oznámenie o určení počtu poslancov a rozsah funkcie starostu do orgánov samosprávy obcí

V prílohe zverejňujeme predmetné dokumenty

viac

Inflačná pomoc

Dňom 1. júna 2022 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 160/2022 Z. z., ktoré  reflektuje na zvýšenú mieru inflácie, ktorá bola spôsobená najmä v súvislosti s aktuálnou situáciou nadväzujúcou na ekonomické dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 a zvyšujúce sa ceny energií.

viac

Nebezpečenstvo vzniku požiaru

V prílohe zverejňujeme „Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“ pre okres Trebišov od 30.06.2022 – 15.00 hod.

viac

Zámer Obce Plechotice

Obec Plechotice v súlade s ustanovením § 9a, ods. (8), písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje svoj zámer previesť majetok obce formou predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Viac v prílohe. 

viac

Záverečný účet obce za rok 2021

V prílohe zverejňujeme schválený záverečný účet obce za rok 2021

viac

Právo voliť a právo byť volený

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022

viac

Návrh záverečného účtu Obce Plechotice za rok 2021

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. uverejňujeme v prílohe návrh záverečného účtu našej obce za rok 2021 

viac

Pošta Plechotice

Po ďalšej komunikácii z úrovne obce s predstaviteľmi Slovenskej pošty ohľadom zrušenia pošty partner v našej obci, reagoval na vzniknutú situáciu aj generálny riaditeľ Slovenskej pošty a. s., jeho osobný list uverejňujeme v prílohe.

viac

Deratizácia

RÚVZ so sídlom v Trebišove nás vyzýva na vykonanie preventívnej celoplošnej jarnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizáciu), viac v prílohe

viac

Zber veľkoobjemového odpadu

Vážení občania,

v našej obci máme od dnes 30.3.2022 do 6.4.2022 (budúca streda) pristavené kontajnery na veľkoobjemový odpad, celý oznam je v prílohe.

viac

Pošta Partner - zmena v obci Plechotice

Dnes 29.3.2022 bol na obec doručený list od Slovenskej pošty, ktorý zverejňujeme v prílohe.  V liste sa okrem iného uvádza, že vzhľadom na nízky záujem obyvateľov o poskytované poštové služby bude pošta zatvorená. Okamžite sme preverovali možnosti na udržanie pošty, avšak tento proces je vzhľadom na ekonomické výsledky na pošte, nezvratný. Zároveň zverejňujeme leták, ktorý by ste mali dostať aj individuálne, a ktorý informuje o službách, ktoré pošta pre nás zabezpečí v ďalšom období prostredníctvom doručovateľov.   

viac

Usmernenie k ubytovaniu cudzincov

V prílohe zverejňujeme usmernenie RÚVZ so sídlom v Trebišove k zabezpečeniu ubytovania cudzincov prichádzajúcich na územie Slovenskej republiky z dôvodu ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny v ubytovacích zariadeniach a iných objektoch. 

viac

Oznámenie o prebratie zásielky

viac

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026

V prílohách Vám zverejňujeme príslušné materiály. Do materiálov  možno nahliadnuť, robiť si z nich odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Plechotice počas pracovných dní v čase úradných hodín.

viac

Úroveň vytriedenia odpadov za našu obec 2021

Obec je povinná v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

viac

Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie KSK na roky 2021-2027

Podrobnejšie informácie o zverejnenom dokumente nájdete v priložených prílohách. Do dokumentu občania môžu nahliadnúť, či robiť ostatné úkony v zmysle listu v čase úradných hodín na Obecnom úrade Plechotice. 

viac

Výzva VSD a.s. na vykonanie výrubu stromov

V prílohe zverejňujeme výzvu od VSD a.s. na výrub, resp. oklesnenie stromov v ochrannom pásme VN/VVN, viac v prílohe

viac

Oznámenie o evidencií vedených nájomcom

V prílohe zverejňujeme dokument "Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom", kde si prečítate potrebné inštrukcie.

viac

Oznámenie o uložení zásielky

viac

Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2022

V prílohe zverejňujeme návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Plechotice na rok 2022

viac

Návrh rozpočtu obce na rok 2022

V prílohe zverejňujeme návrh rozočtu obce Plechotice

viac

Správa o hodnotení strategického dokumentu

V prílohe zverejňujeme informácie k strategickému dokumentu.

viac

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

V prílohe zverejňujeme stavebné povolenie, ktoré má povahu verejnej vyhlášky

viac

Oznámenie o začatí prác Orange Slovensko a. s.

V prílohe uverejňujeme príslušné oznámenie

viac

Stavebné povolenie

V prílohe zverejňujeme stavebné povolenie, ktoré má povahu verejnej vyhlášky

viac

Výzva na jesennú deratizáciu

Výzva sa dotýka miest a obcí nášho okresu, ako aj právnických a fyzických osôb, viac v prílohe.

viac

Petícia za zachovanie nemocnice v Trebišove

Ministerstvom zdravotníctva navrhovaná transformácia nemocnice znamená postupný zánik jednotlivých oddelení NsP v Trebišove napr. neurológia, chirurgia, onkológia, interné, detské oddelenie, traumatológia, gynekológia, ARO. Preto Vám dávame možnosť zapojiť sa do petície za zachovanie  NsP v Trebišove. Túto petíciu môže podporiť každý občan nad 18 rokov, a to spôsobom podpísania petičného hárku, alebo elektronickou formou. Využite len jednu, Vami zvolenú formu petície. 

viac

Očkovanie 23. júla 2021

Vážení občania!

Prosíme občanov, ktorí prejavili záujem o očkovanie v našej obci, aby sa dňa 23.07.2021 (piatok) dostavili k budove obecného úradu nasledovne: viď príloha očkovanie

viac

Očkovanie 2. dávkou v Plechoticiach

Dňa 23.7.2021 (piatok) o cca 11,50 hod. sa opäť uskutoční očkovanie. Bližšie informácie v prílohe.

viac

Schválený Záverečný účet obce Plechotice za rok 2020

viac

Očkovanie v našej obci

V prílohe Vám zverejňujeme informácie o možnosti očkovania v našej obci. 

viac

Návrh záverečného účtu Obce Plechotice za rok 2020

V prílohe zverejňujeme uvedený materiál. 

viac

VZN KSK o významných a župných dňoch

V prílohe zverejňujeme v prílohe predmetné VZN Košického samospávneho kraja

viac

Výzva pre vlastníkov na udržiavanie pozemkov

V prílohe zverejňujeme výzvu Okresného úradu Trebišov, pozemkového a lesného odboru pre všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje pozemky v požadovanom stave. 

viac

Oznámenie o začatí územného konania Orange Slovensko a.s.

V prílohe zverejňujeme príslušné oznámenie, ktoré má povahu verejnej vyhlášky

viac

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania dokumentu UP Plechotice - zmeny

V prílohe zverejňujeme rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategickéhop dokumentu "Územný plán obce Plechotice - Zmeny a doplnky 02"

viac

Výzva na preventívnu deratizácia

viac

Seniori buďte opatrní

V prílohe zverejňujeme materiály od policajného zboru, ktorý upozorňuje na nekalé praktiky podvodníkov. Uvedený materiál je aj na verejnej tabuli obce. Prosíme však všetkých, aby ste túto informáciu posunuli seniorom vo Vašom okolí.

viac

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2020

Obec je povinná v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. Táto informácia je dôležitá pre určenie sadzby pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov.

viac

SOBD 2021- Sčítanie obyvateľov

V termínoch od 15.2.2021 do 31.03.2021 (bez asistovaného sčítania) a od 01.04. 2021 do 31.10.2021 asistované sčítanie sa bude realizovať elektronické samosčítanie obyvateľov. Prinášame Vám link - y pre Vašu potrebu.

https://www.scitanie.sk/ 

viac

Strategický dokument

V prílohe zverejňujeme rozsah hodnotenie dokumentu

viac

Prerokovanie územného plánu

V prílohe zverejňujeme Oznámenie o prerokovaní územného plánu obce Plechotice zmeny a doplnky č. 2.

Zároveň na nižšie uvedených odkazoch nájdete kompletnú dokumentáciu:

viac

Zmeny a doplnky Územný plán mesta Trebišov

V prílohe zverejňujeme rozhodnutie zo zisťovacieho konania

viac

Zmena úradných hodín

OcÚ Plechotice pristupuje k zmene úradných hodín, viac v prílohe.

viac

Nové obmedzenia pre náš okres

RUVZ v Trebišove vydal ďalšie obmedzenia pre okres Trebišov, ktoré platia do odvolania, viac v prílohe

viac

Otvorený list hlavného hygienika SR

viac

Schválený rozpočet na rok 2021

V ďalšej časti zverejňujeme schválený rozpočet na budúci rok 2021 a informačne na roky 2022 a 2023

viac

Zrušenie opatrenia

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ruší opatrenie na tlmenie moru ošípaných

viac

Nízkouhlíková stratégia organizácií KSK

V prílohe Vám zverejňujeme predmetný dokument s potrebnými informáciami

viac

Oznámenie o strategickom dokumente

V prílohe zverejňujeme oznámenie k zmenám a doplnkom územného plánu mesta Trebišov ako aj informáciu o možnosti vykonania konzultácie k tomuto dokumentu.

viac

Návrh rozpočtu 2021

V prílohe zverejňujeme návrh rozpočtu na rok 2021  

viac

Návrh plánu kontrolnej činnosti

V prílohe zverejňujeme návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2021                                                                                 

viac

Notárska zápisnica

V prílohe uverejňujeme notársku zápisnicu v zmysle uznesenia OcZ č. 67/2020

viac

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku

V zmysle zápisnice z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plechotice zverejňujeme navrh VZN, ktoré pojednáva o odpadoch.         

viac

Testovanie v našej obci

Prinášame Vám základné informácie o priebehu testovania v našej obci a veríme, že sa už nič na celoslovenskej úrovni nezmení.  

viac

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov

RVPS Trebišov nariaďuje právnickým a fyzickým osobám niektorých  obcí  a miest vykonať opatrenia 

viac

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030

Zverejňujeme v prílohe oznámenie o strategickom dokumente ako  aj informáciu o možnosti konzultácie o tomto dokumente. 

viac

Výzva RUVZ v Trebišove na celoplošnú deratizáciu

V prílohe zverejňujeme výzvu na vykonanie celoplošnej jesennej regulácie živočíšnych škodcov

viac

Pre vlastníkov chovov ošípaných

V prílohe sú uvedené opatrenia na tlmenie afrického moru ošípaných. V súvislosti s plnením opatrení žiadame chovateľov ošípaných, okrem tých, ktorým opatrenie bolo doručené osobne, aby v termíne do 30. augusta nahlásili na obecný úrad Plechotice, že chovajú ošípane a aktuálny  počet kusov ošípaných. Urobte tak prednostne e-mailom: ocu@plechotice.sk ,

                           

viac

Odporúčanie k chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov nám zaslala odporúčanie. 

viac

Informácia k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov

Projekt SODB 2021 (viď. názov) pokračuje ďalšími fázami. Prinášame Vám aktuálne informácie.

viac

Ochrana pred požiarmi počas zberu úrody

Uverejňujeme informácie pre občanov z pohľadu ochrany pred požiarmi počas letného obdobia

viac

S chválený záverečný účet obce Plechotice za rok 2019

viac

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Zverejňujeme záverečné stanovisko k Plánu udržateľnosti mobility Košického samosprávneho kraja  

viac

Aktuálne opatrenia ÚVZ SR

Vzhľadom k prijatým opatreniam ÚVZ SR, ktoré závažne menia podmienky pre občanov,  zverejňujeme Vám  tieto opatrenia samostane v tomto článku

viac

Geodetický a kartografický ústav žiada o spoluprácu

Oboznámte sa so základnými informáciami. Vykonávané geodetické činnosti budú pozostávať z kontroly a nasledných úprav na bodoch geodetických základov v katastralnom území našej obce. 

viac

Okresné riaditeľstvo HaZZ Trebišov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva požiarov

viac

Záverečný účet obce Plechotice za rok 2019

viac

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 - 2027

Zverejňujeme strategický dokument, ktorý má zásadný význam pre usmernenie prípravy, plánovania a realizácie vodovodov a kanalizácií v Košickom kraji na roky 2021 - 2027.

viac

Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu - zmeny a doplnky č. 2

Očakávame Vaše požiadavky či návrhy na riešenie zmien a doplnkov územného plánu obce Plechotice

viac

Čas zvyšeného nebezpečenstva požiaru

V tomto období, keď hrozí zvýšené nebezpečie vzniku požiaru musí každý dodržiavať zásady zodpovedného správania

viac

Výzva na vykonanie deratizácie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trebišove  vyzýva na vykonanie celoplošnej deratizácie 

viac

Oznam autobusová doprava

V dňoch 10.4.2020 až 13.4.2020 bude úplne zastavená autobusová doprava

viac