plechotice
icon
 
Úradná tabuľa

Obec Plechotice - zámer

Obec Plechotice v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje svoj zámer previesť majetok obce formou predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Podrobnejšie infomácie v prílohe. 

viac

Doručenie informácií verejnou vyhláškou

V prílohe zverejňujeme formou verejnej vyhlášky, t.j. vyvesením na úradnej tabuli nasledujúce oznámenie. 

viac

Voľby 2022 materiály

V prílohach zverejňujeme ďalšie dokumenty k nastavajúcim voľbám.

viac

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

V prílohe zverejňujeme informácie o zapisovateľovi pre nadchádzajúce voľby. 

viac

Oznámenie o určení počtu poslancov a rozsah funkcie starostu do orgánov samosprávy obcí

V prílohe zverejňujeme predmetné dokumenty

viac

Inflačná pomoc

Dňom 1. júna 2022 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 160/2022 Z. z., ktoré  reflektuje na zvýšenú mieru inflácie, ktorá bola spôsobená najmä v súvislosti s aktuálnou situáciou nadväzujúcou na ekonomické dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 a zvyšujúce sa ceny energií.

viac

Nebezpečenstvo vzniku požiaru

V prílohe zverejňujeme „Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“ pre okres Trebišov od 30.06.2022 – 15.00 hod.

viac

Zámer Obce Plechotice

Obec Plechotice v súlade s ustanovením § 9a, ods. (8), písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje svoj zámer previesť majetok obce formou predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Viac v prílohe. 

viac

Záverečný účet obce za rok 2021

V prílohe zverejňujeme schválený záverečný účet obce za rok 2021

viac

Právo voliť a právo byť volený

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022

viac

Návrh záverečného účtu Obce Plechotice za rok 2021

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. uverejňujeme v prílohe návrh záverečného účtu našej obce za rok 2021 

viac

Pošta Plechotice

Po ďalšej komunikácii z úrovne obce s predstaviteľmi Slovenskej pošty ohľadom zrušenia pošty partner v našej obci, reagoval na vzniknutú situáciu aj generálny riaditeľ Slovenskej pošty a. s., jeho osobný list uverejňujeme v prílohe.

viac

Deratizácia

RÚVZ so sídlom v Trebišove nás vyzýva na vykonanie preventívnej celoplošnej jarnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizáciu), viac v prílohe

viac

Zber veľkoobjemového odpadu

Vážení občania,

v našej obci máme od dnes 30.3.2022 do 6.4.2022 (budúca streda) pristavené kontajnery na veľkoobjemový odpad, celý oznam je v prílohe.

viac

Pošta Partner - zmena v obci Plechotice

Dnes 29.3.2022 bol na obec doručený list od Slovenskej pošty, ktorý zverejňujeme v prílohe.  V liste sa okrem iného uvádza, že vzhľadom na nízky záujem obyvateľov o poskytované poštové služby bude pošta zatvorená. Okamžite sme preverovali možnosti na udržanie pošty, avšak tento proces je vzhľadom na ekonomické výsledky na pošte, nezvratný. Zároveň zverejňujeme leták, ktorý by ste mali dostať aj individuálne, a ktorý informuje o službách, ktoré pošta pre nás zabezpečí v ďalšom období prostredníctvom doručovateľov.   

viac

Usmernenie k ubytovaniu cudzincov

V prílohe zverejňujeme usmernenie RÚVZ so sídlom v Trebišove k zabezpečeniu ubytovania cudzincov prichádzajúcich na územie Slovenskej republiky z dôvodu ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny v ubytovacích zariadeniach a iných objektoch. 

viac

Oznámenie o prebratie zásielky

viac

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026

V prílohách Vám zverejňujeme príslušné materiály. Do materiálov  možno nahliadnuť, robiť si z nich odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Plechotice počas pracovných dní v čase úradných hodín.

viac

Úroveň vytriedenia odpadov za našu obec 2021

Obec je povinná v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

viac

Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie KSK na roky 2021-2027

Podrobnejšie informácie o zverejnenom dokumente nájdete v priložených prílohách. Do dokumentu občania môžu nahliadnúť, či robiť ostatné úkony v zmysle listu v čase úradných hodín na Obecnom úrade Plechotice. 

viac

Výzva VSD a.s. na vykonanie výrubu stromov

V prílohe zverejňujeme výzvu od VSD a.s. na výrub, resp. oklesnenie stromov v ochrannom pásme VN/VVN, viac v prílohe

viac

Oznámenie o evidencií vedených nájomcom

V prílohe zverejňujeme dokument "Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom", kde si prečítate potrebné inštrukcie.

viac

Oznámenie o uložení zásielky

viac

Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2022

V prílohe zverejňujeme návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Plechotice na rok 2022

viac

Návrh rozpočtu obce na rok 2022

V prílohe zverejňujeme návrh rozočtu obce Plechotice

viac

Správa o hodnotení strategického dokumentu

V prílohe zverejňujeme informácie k strategickému dokumentu.

viac

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

V prílohe zverejňujeme stavebné povolenie, ktoré má povahu verejnej vyhlášky

viac

Oznámenie o začatí prác Orange Slovensko a. s.

V prílohe uverejňujeme príslušné oznámenie

viac

Stavebné povolenie

V prílohe zverejňujeme stavebné povolenie, ktoré má povahu verejnej vyhlášky

viac

Výzva na jesennú deratizáciu

Výzva sa dotýka miest a obcí nášho okresu, ako aj právnických a fyzických osôb, viac v prílohe.

viac

Petícia za zachovanie nemocnice v Trebišove

Ministerstvom zdravotníctva navrhovaná transformácia nemocnice znamená postupný zánik jednotlivých oddelení NsP v Trebišove napr. neurológia, chirurgia, onkológia, interné, detské oddelenie, traumatológia, gynekológia, ARO. Preto Vám dávame možnosť zapojiť sa do petície za zachovanie  NsP v Trebišove. Túto petíciu môže podporiť každý občan nad 18 rokov, a to spôsobom podpísania petičného hárku, alebo elektronickou formou. Využite len jednu, Vami zvolenú formu petície. 

viac

Očkovanie 23. júla 2021

Vážení občania!

Prosíme občanov, ktorí prejavili záujem o očkovanie v našej obci, aby sa dňa 23.07.2021 (piatok) dostavili k budove obecného úradu nasledovne: viď príloha očkovanie

viac

Očkovanie 2. dávkou v Plechoticiach

Dňa 23.7.2021 (piatok) o cca 11,50 hod. sa opäť uskutoční očkovanie. Bližšie informácie v prílohe.

viac

Schválený Záverečný účet obce Plechotice za rok 2020

viac

Očkovanie v našej obci

V prílohe Vám zverejňujeme informácie o možnosti očkovania v našej obci. 

viac

Návrh záverečného účtu Obce Plechotice za rok 2020

V prílohe zverejňujeme uvedený materiál. 

viac

VZN KSK o významných a župných dňoch

V prílohe zverejňujeme v prílohe predmetné VZN Košického samospávneho kraja

viac

Výzva pre vlastníkov na udržiavanie pozemkov

V prílohe zverejňujeme výzvu Okresného úradu Trebišov, pozemkového a lesného odboru pre všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje pozemky v požadovanom stave. 

viac

Oznámenie o začatí územného konania Orange Slovensko a.s.

V prílohe zverejňujeme príslušné oznámenie, ktoré má povahu verejnej vyhlášky

viac

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania dokumentu UP Plechotice - zmeny

V prílohe zverejňujeme rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategickéhop dokumentu "Územný plán obce Plechotice - Zmeny a doplnky 02"

viac

Výzva na preventívnu deratizácia

viac

Seniori buďte opatrní

V prílohe zverejňujeme materiály od policajného zboru, ktorý upozorňuje na nekalé praktiky podvodníkov. Uvedený materiál je aj na verejnej tabuli obce. Prosíme však všetkých, aby ste túto informáciu posunuli seniorom vo Vašom okolí.

viac

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2020

Obec je povinná v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. Táto informácia je dôležitá pre určenie sadzby pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov.

viac

SOBD 2021- Sčítanie obyvateľov

V termínoch od 15.2.2021 do 31.03.2021 (bez asistovaného sčítania) a od 01.04. 2021 do 31.10.2021 asistované sčítanie sa bude realizovať elektronické samosčítanie obyvateľov. Prinášame Vám link - y pre Vašu potrebu.

https://www.scitanie.sk/ 

viac

Strategický dokument

V prílohe zverejňujeme rozsah hodnotenie dokumentu

viac

Prerokovanie územného plánu

V prílohe zverejňujeme Oznámenie o prerokovaní územného plánu obce Plechotice zmeny a doplnky č. 2.

Zároveň na nižšie uvedených odkazoch nájdete kompletnú dokumentáciu:

viac

Zmeny a doplnky Územný plán mesta Trebišov

V prílohe zverejňujeme rozhodnutie zo zisťovacieho konania

viac

Zmena úradných hodín

OcÚ Plechotice pristupuje k zmene úradných hodín, viac v prílohe.

viac

Nové obmedzenia pre náš okres

RUVZ v Trebišove vydal ďalšie obmedzenia pre okres Trebišov, ktoré platia do odvolania, viac v prílohe

viac

Otvorený list hlavného hygienika SR

viac

Schválený rozpočet na rok 2021

V ďalšej časti zverejňujeme schválený rozpočet na budúci rok 2021 a informačne na roky 2022 a 2023

viac

Zrušenie opatrenia

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ruší opatrenie na tlmenie moru ošípaných

viac

Nízkouhlíková stratégia organizácií KSK

V prílohe Vám zverejňujeme predmetný dokument s potrebnými informáciami

viac

Oznámenie o strategickom dokumente

V prílohe zverejňujeme oznámenie k zmenám a doplnkom územného plánu mesta Trebišov ako aj informáciu o možnosti vykonania konzultácie k tomuto dokumentu.

viac

Návrh rozpočtu 2021

V prílohe zverejňujeme návrh rozpočtu na rok 2021  

viac

Návrh plánu kontrolnej činnosti

V prílohe zverejňujeme návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2021                                                                                 

viac

Notárska zápisnica

V prílohe uverejňujeme notársku zápisnicu v zmysle uznesenia OcZ č. 67/2020

viac

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku

V zmysle zápisnice z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plechotice zverejňujeme navrh VZN, ktoré pojednáva o odpadoch.         

viac

Testovanie v našej obci

Prinášame Vám základné informácie o priebehu testovania v našej obci a veríme, že sa už nič na celoslovenskej úrovni nezmení.  

viac

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov

RVPS Trebišov nariaďuje právnickým a fyzickým osobám niektorých  obcí  a miest vykonať opatrenia 

viac

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030

Zverejňujeme v prílohe oznámenie o strategickom dokumente ako  aj informáciu o možnosti konzultácie o tomto dokumente. 

viac

Výzva RUVZ v Trebišove na celoplošnú deratizáciu

V prílohe zverejňujeme výzvu na vykonanie celoplošnej jesennej regulácie živočíšnych škodcov

viac

Pre vlastníkov chovov ošípaných

V prílohe sú uvedené opatrenia na tlmenie afrického moru ošípaných. V súvislosti s plnením opatrení žiadame chovateľov ošípaných, okrem tých, ktorým opatrenie bolo doručené osobne, aby v termíne do 30. augusta nahlásili na obecný úrad Plechotice, že chovajú ošípane a aktuálny  počet kusov ošípaných. Urobte tak prednostne e-mailom: ocu@plechotice.sk ,

                           

viac

Odporúčanie k chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov nám zaslala odporúčanie. 

viac

Informácia k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov

Projekt SODB 2021 (viď. názov) pokračuje ďalšími fázami. Prinášame Vám aktuálne informácie.

viac

Ochrana pred požiarmi počas zberu úrody

Uverejňujeme informácie pre občanov z pohľadu ochrany pred požiarmi počas letného obdobia

viac

S chválený záverečný účet obce Plechotice za rok 2019

viac

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Zverejňujeme záverečné stanovisko k Plánu udržateľnosti mobility Košického samosprávneho kraja  

viac

Aktuálne opatrenia ÚVZ SR

Vzhľadom k prijatým opatreniam ÚVZ SR, ktoré závažne menia podmienky pre občanov,  zverejňujeme Vám  tieto opatrenia samostane v tomto článku

viac

Geodetický a kartografický ústav žiada o spoluprácu

Oboznámte sa so základnými informáciami. Vykonávané geodetické činnosti budú pozostávať z kontroly a nasledných úprav na bodoch geodetických základov v katastralnom území našej obce. 

viac

Okresné riaditeľstvo HaZZ Trebišov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva požiarov

viac

Záverečný účet obce Plechotice za rok 2019

viac

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 - 2027

Zverejňujeme strategický dokument, ktorý má zásadný význam pre usmernenie prípravy, plánovania a realizácie vodovodov a kanalizácií v Košickom kraji na roky 2021 - 2027.

viac

Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu - zmeny a doplnky č. 2

Očakávame Vaše požiadavky či návrhy na riešenie zmien a doplnkov územného plánu obce Plechotice

viac

Čas zvyšeného nebezpečenstva požiaru

V tomto období, keď hrozí zvýšené nebezpečie vzniku požiaru musí každý dodržiavať zásady zodpovedného správania

viac

Výzva na vykonanie deratizácie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trebišove  vyzýva na vykonanie celoplošnej deratizácie 

viac

Oznam autobusová doprava

V dňoch 10.4.2020 až 13.4.2020 bude úplne zastavená autobusová doprava

viac