Farnosť Plechotice
icon
 
História

Farnosť Plechotice

Obec Plechtice má svoje meno od Maďarského šľachtica "Pelejtey-ho", pravdivosť údajov dokumentujú úradné listiny nachádzajúce sa na Rímskokatolíckom farskom úrade.
Najstaršie údaje farskej matriky sú z roku 1723. V tomto období tu žilo 331 rímskokatolíkov, 284 gréckokatolíkov, 32 kalvínov, 41 Židov. Hovorilo sa po slovensky a maďarsky. Farnosť tvorili filiálky: Čeľovce, Egreš, Nový Ruskov a Malý Ruskov. V obci sa nachádzala škola, ktorá patrila Rímskokatolíckej Cirkvi. Najstaršia správa je z roku 1770.
Farský kostol:  Uprostred dediny sa nachádza kostol, ktorý existoval už v roku 1333. Farský kostol bol zasvätený sv. Jánovi Evanjelistovi. V období reformácie, v XVI. stor. kostol obsadili kalvíni a až v roku 1701 ho dostali naspäť katolíci v úplne zničenom stave. Náklady na jeho opravu poskytol František Keresteš a jeho potomkovia, ako aj dobročinné dary obyvateľov Zemplínskej župy. Úplná rekonštrukcia sa uskutočnila až v roku 1771. V roku 1834 bolo zemetrasenie po ktorom kostol bol úplne zničený. V roku 1838 urobili jeho prestavbu. V rokoch 1877 a 1894 znova robili opravy kostola. V roku 1901 postavili nový oltár, upravili kazateľnicu a orgán. Do roku 1760 tu pôsobili Paulínsky otcovia, ako duchovní pastieri. Po zrušení rehole, kostol prevzali farári z egerskej župy. Súčasný rímskokatolícky kostol je zasvätený Najsvätejšej Trojici a začali ho rekonštruovať v prvej polovici 18. storočia a vysvätili ho v roku 1771.

V kostole sa nachádza obraz s námetom "Najsvätejšej Trojice", ktorý daroval košický biskup, Anton Ocskay. Obraz bol reštaurovaný v roku 1984 na podnet ThDr. Jána Bubána. Počas jeho pôsobenia bol kostol v roku 1982 vymaľovaný. V súčasnosti si interiér kostola vyžaduje liturgickú úpravu podľa smerníc II. Vatikánského koncilu.

Exteriér kostola bol upravovaný hlavne z dôvodu primícií, ktoré boli v roku 1992. Taktiež sa v tomto kostole konala diakonská vysviacka, v decembri 1991. Diakonát prijal ThDr. Zdenko Andráš PhD., z rúk terajšieho otca arcibiskupa Alojza Tkáča. 

Farská budova:  Dr. Bubán zamýšľal aj výstavbu novej farskej budovy. Jeho zámer sa mu však už nepodarilo zrealizovať, lebo odišiel do dôchodku. V septembri roku 1989 odišiel do Pezinka, kde o 3 mesiace zomrel. S výstavbou novej farskej budovy začal jeho nástupca Vdp. František Miháľ a pod vedením ďalšieho farára Vdp. Štefana Vaňa bola stavba dokončená.

Filiálka Čeľovce:  Kostol v Čeľovciach z roku 1802 je zasvätený sv. Anne. V roku 1839 poskytol výdavky na jeho opravu Juraj Baňas, ktorý vtedy pôsobil ako farár v Hornom Olcsvari. V roku 1899 ho vymaľovali a v tom istom roku postavili nový bohato zdobený oltár. Postupom času sa robili bežné úpravy v interiéri a na exteriéri kostola.

Filiálka Egreš:  So stavbou kostola v Egreši sa začalo v období totality, v roku 1968, potom boli práce na kostole prerušené. Dokončený a posvätený bol až v roku 1990. Titul kostola: Nanebovstúpenie Pána. Užívajú ho rímskokatolíci ako aj gréckokatolíci.

Filiálka Malý Ruskov:  Kostol v tejto malej dedinke pôvodne nebol, veriaci prichádzali na bohoslužby do farskej obce, do Plechotíc. S výstavbou kostola sa začalo až v druhej polovici 90-tych rokov. Pekné dielo sa podarilo a kostol zasvätený Panne Márii Kráľovnej bol požehnaný v roku

Filiálka Nový Ruskov:  V tejto obci je veľmi málo rímskokatolíkov, žijú tam prevažne gréckokatolíci. Rímskokatolícky kostol sa v tejto obci nenachádza.