V - Z - N
icon
 
VZN

V - Z - N

Všeobecne záväzné nariadenia obce Plechotice
VZN Dodatok Názov Platnosť
2023/1 VZN č. 1/2023 - O miestnych daniach a miestnom poplatku v obci Plechotice 01.01.2024 -
2019/5 1 Dodatok c.1 k VZN2019/5 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plechotice 01.03.2023 -
2021/1 VZN č. 1/2021 o zmenách a doplnkoch 02 UP Plechotice 17.07.2021 -
2020/1 VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a poplatku 01.01.2020 -
2019/6 VZN č. 6/2019 o verejnom poriadku 15.11.2019 -
2019/5 VZN č. 5/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plechotice 01.09.2019 -
2019/4 VZN č. 4/2019 o správnych poplatkoch a o úhradách za služby poskytované Obcou Plechotice 16.07.2019 -
2019/3 VZN č. 3/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Plechotice 16.07.2019 -
2019/2 VZN č. 2/2019 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci Plechotice 16.07.2019 -
2019/1 VZN č. 1/2019 o udržiavaní čistoty v obci v Plechotice 16.07.2019 -
2018/3 VZN č. 3/2018 ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Plechotice - Zmeny a doplnky 01 v úplnom znení. 31.08.2018 -
2018/2 VZN č.2/2018 o organizácii miestneho referenda 12.04.2018 -
2018/1 VZN č. 1/2018 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie ovzdušia 12.01.2018 -
2017/3 VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 06.10.2017 -
2017/2 VZN č. 2/17 BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA PREVÁDZKARNE IOM 06.10.2017 -
2017/1 VZN č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do Orgánov samosprávneho kraja v Košiciach a voľby do Orgánov samosprávy obce Plechotice. 06.10.2017 -
2016/2 VZN č 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb obce. 27.06.2016 -
2016/1 VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmia s drobnými stavebnými odpadmi na území obce PLECHOTICE 27.05.2016 -
2015/5 VZN č.5/15 o ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí 26.11.2015 -
2015/4 VZN č. 4/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi na území obce Plechotice 26.11.2015 -
2015/3 VZN č. 3/15 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Plechotice 26.11.2015 -
2015/2 1 Dodatok č. 1 k VZN č. 2/15 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Plechotice 26.11.2015 -
2015/2 3 Dodatok č. 3 k VZN č. 2/15 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Plechotice 12.01.2018 -
2015/2 VZN č. 2/15 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Plechotice 09.01.2015 -
2015/2 Verejné obstarávanie - smernica 11.12.2015 -
2015/1 VZN č.1/15 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Plechotice. 09.01.2015 -
2014/7 VZN č. 7/14 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 20.11.2014 -
2014/6 VZN č. 6/14 o podmienkach držania psov 20.11.2014 -
2014/5 VZN č 5/14 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území Obce Plechotice 20.11.2014 -
2014/4 VZN č. 4/14 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Plechotice 20.11.2014 -
2014/3 VZN č. 3/ 2014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane 21.02.2014 -
2014/2 VZN č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi na území obce Plechotice 21.02.2014 -
2014/1 VZN č.1/14 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení 21.02.2014 -
2013/4 VZN č.4/13 o ochrane, chove a držaní zvierat 01.09.2013 -
2013/3 VZN č.3/13 ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce 01.09.2013 -
2013/2 VZN č.2/13 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení 01.09.2013 -
2013/1 VZN č.1/13 o podmienkách poskytovania dotácií 01.09.2013 -
2012/1 VZN č.1/2012 o kronike obce 01.09.2013 -
2011/3 VZN č.3/2011 o výške príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosť ŠKD a čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ 01.09.2013 -
2011/2 VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.09.2013 -
2011/1 VZN č. 1/2011 na prevádzku cintorína 01.09.2013 -
2004/1 VZN č. 1/2004 o chove, vedení a držaní psov 01.09.2013 -