Profil verejného obstarávateľa
icon
 
Verejné obstarávania

Profil verejného obstarávateľa

Obec Plechotice je podla § 6 ods. 1 písm. b) zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávatelom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutocnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používat postupy podla tohto zákona.
Verejný obstarávateľ: Obec Plechotice
Sídlo: Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice
Štatutárny zástupca: PaedDr. Marek Andráš
E-mail: ocu@plechotice.sk
Telefón: 056/6686260; 056/6686261
Fax: 056/6686263
Bankové spojenie: VÚB banka
IBAN: SK 21 0200 0000 0000 0532 9622 
IČO: 00331821
DIČ: 2020773546

Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutocnenie stavebných prác a poskytovanie služieb. Vo verejnom obstarávaní sú väcšinou využívané elektronické aukcie.

 

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejnované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  3. zákazky podprahové podľa § 99 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zverejňuje vo svojom profile na svojej webovej stránke.
  4. zákazky s nízkymi hodnotami

Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

  1. verejná sútaž (VS)
  2. užšia sútaž (US)
  3. rokovacie konanie (RK)
  4. sútažný dialóg (SD)