Dodatok č. 1 k VZN 2019/5
icon
 
Úradná tabuľa

Dodatok č. 1 k VZN 2019/5

Dodatok č.1 k VZN 2019/5 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plechotice