Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2020
icon
 
Úradná tabuľa

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2020

Obec je povinná v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. Táto informácia je dôležitá pre určenie sadzby pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov.