Zámer Obce Plechotice
icon
 
Úradná tabuľa

Zámer Obce Plechotice

Obec Plechotice v súlade s ustanovením § 9a, ods. (8), písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje svoj zámer previesť majetok obce formou predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Viac v prílohe.